image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Bài tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 12
Năm 2023, UBND xã Phù Ninh đã ban hành các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trên 7 nội dung cải cách hành chính, cụ thể như sau:
Năm 2023, UBND xã Phù Ninh đã ban hành các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trên 7 nội dung cải cách hành chính, cụ thể như sau:

Nhiệm vụ 1. Công tác chỉ đạo điều hành:

- UBND xã bám sát các nhiệm vụ của UBND huyện giao, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa và kết quả thực hiện cải cách hành chính.

Nhiệm vụ 2. Cải cách thể chế : 

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng quy trình ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của xã trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục tính thụ động trong việc chuẩn bị, soạn thảo, thẩm định văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quá trình xây dựng và phát hành văn bản, phát huy tính dân chủ, nâng cao chất lượng văn bản.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát việc ban hành văn bản QPPL tại đơn vị UBND xã, để đảm bảo về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục và tiến độ thực hiện.

Nhiệm vụ 3. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả tại bộ phận một cửa.

- Tiếp tục thực hiện kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP. Triển khai thực hiện các TTHC đã được UBND thành phố công bố, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc công khai thủ tục hành chính và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia;

- Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường các giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết.

Nhiệm vụ 4. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Thực hiện tinh giản biên chế theo Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  

Nhiệm vụ 5. Cải cách chế độ công vụ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ, cơ cấu hợp lý, phù hợp với vị trí công việc.

- Nâng cao ý thức, chất lượng, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đổi mới, đánh giá cán bộ công chức theo hướng dân chủ, công khai dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ 6. Cải cách tài chính công:

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 30/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và đối với các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

- Nâng cao hiệu quả, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, nhất là lĩnh vực đầu tư công, quản lý tài sản công. Tăng cường chỉ đạo triển khai đầy đủ các quy định về công khai tài sản, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong công tác thu, chi ngân sách hàng năm.

Nhiệm vụ 7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- Tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đổi mới phương thức làm việc nâng cao năng suất hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh – quốc phòng và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

- Khuyến khích các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn xã sử dụng thanh toán điện tử, đa dạng hóa các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Phổ cập. đẩy mạnh việc thanh toán điện tử rộng rãi cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai phòng họp không giấy trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

- Duy trì thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

  Để triển khai thực hiện tốt các giải pháp trên, UBND xã gắn công tác cải cách hành chính với triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch, có sự chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp giữa các ban, ngành chuyên môn để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới